Historia

TURUN PAIKALLISOSASTO 10.5.2002 35 VUOTTA

Lähes koko Suomen konepajateollisuudessa teknisellä alalla toimivien yhdistävänä elimenä on toiminut Konepajamiehet ry., joka perustettiin Tampereella 21.2.1956 Suomen Työkaluteknillisenä yhdistyksenä. Toiminta-ajatuksen laajentuessa käsittämään muutakin kuin työkalutekniikka yhdistyksen nimi muutettiin Konepajamiehet ry:ksi v 1963.

Konepajamiestoiminnan hajauttaminen

Paikallinen toiminta on ollut yhdistyksen koossa pitävä voima jo toiminnan alkuvaiheista alkaen. Tampereen ja Jyväskylän paikallisosastot perustettiin v 1958, Helsingin v 1964, Turun v 1967, Vaasan v 1972 ja Oulun 1975.

Itämeressä alkoi Turun paikallisosaston toiminta

 Turun paikallisosaston perustava kokous pidettiin ravintola Itämeressä. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 21 henkilöä. Turun talousalueelta oli tällöin Konepajamiehet ry:n jäseninä vain teknikko Sulo Heikkinen ja Di Raimo Öberg, joidenka ajatuksena oli paikallisosaston perustaminen Turkuun.

Perustava kokous pidettiin ja paikallisosastomme ensimmäiseen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Di Raimo Öberg ja varapuheenjohtajaksi teknikko Sulo Heikkinen, sihteeriksi insinööri Matti Ahtikari ja jäseniksi Di Juhani Karppinen. Myöhemmin samana vuonna hallitusta täydennettiin kahdella kun hallitukseen kutsuttiin insinöörit Aapo Paasikivi ja Guy Holmberg. Loput puuttuvat hallituksen jäsenet valittiin v 1968 vaalikokouksessa.

Ripeää toimintaa alusta alkaen

Turun paikallisosaston toiminta alkoi heti perustamisvuonna ripeästi. Hallitus piti viisi kokousta, konepajamiesiltoja järjestettiin neljä ja excursioita kaksi, joista toinen Turussa sijaitsevaan Fiskars AB:n Suomen Pulttiin ja toinen Sakon tehtaalle Riihimäelle. Työstökoneiden numeerinen ohjaus ja kovametal-lityökalujen voimakas kehitys antoivat hyviä aiheita konepajamiesilloille. Paikallisosaston jäsenmäärä ensimmäisen toiminta-vuoden päättyessä oli 35.

Alkukauden aktiivisuutta kuvastaa hyvin se, että tilaisuuksien osanottajamäärät olivat keskimäärin 25 yltäen kerran jopa 32 osallistujaan.

Aktiivisen toiminnan vuosi 1968

 Vuosi 1968 oli toimintamuotojen etsimistä ja suuntaamista tekniikan eri aloille. Tutustuttiin paineilmatekniikkaan ja sen sovellutuksiin. Excursiomatkalla Saloon tutustuttiin nitraukseen ja venttiilien valmistukseen. Raumalla tutustuttiin esitelmän avulla automaattikoneisiin, jotka oli suunniteltu kuparimetallien koneistukseen. Turun teknisellä oppilaitoksella järjestettiin suurta kiinnostusta herättänyt mittavälinenäyttely. Näyttely ja siihen liittyvä muu ohjelma suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Turun Insinööri ry:n ja Konekerhon kanssa. marraskuussa järjestettiin vielä excursio ja esitelmätilaisuus Suomen Boforsille, jossa perehdyttiin karkaisuun ja terästen lämpökäsittelyyn. Samassa yhteydessä järjestettiin jäsenkysely, jossa tiedusteltiin mihin suuntaan toimintaa olisi kehitettävä, jotta se parhaalla mahdol-lisella tavalla palvelisi jäsenistöä.

Vuoden 1969 tammikuussa otettiin taas yksi askel kehityksen tiellä kun järjestettiin Pneumatiikan kurssi yhdessä Insinöörit ry:n ja Meckman Oy:n kanssa. Aihe oli hyvin valittu ja tärkeä, koska Turun alueelta osallistujia oli peräti 35. Toinen tarpeellinen aihealue oli työstökoneen hankintaan liittyvät näkökohdat ja sopimusasia. Tähän konepajamiesiltaan osallistui 47 jäsentä silloisesta 58:sta, todella mahtavaa aktiivisuutta. Vuoden aikana tutustuttiin paikallisiin ja lähiympäristön tehtaisiin kuten Matti Eloranta & Co, Oy Vapor Ab, Pyrkijä Oy, Oy Wärtsilä Ab Taalintehdas ja Turun telakka.

Toiminta vakiintui ja jäsenmäärä kasvussa

 Vuoden 1970 toiminta sisälsi konepajamiesiltoja, joissa aihealueina oli työkalut, mittavälineet ja konehankinnat. Excursioita tehtiin Loimaalle Kettinkitehtaalle ja Uuteenkaupunkiin Saab-Valmet uudelle autotehtaalle. Jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 72.

Vuosi 1971 oli pääyhdistyksen 15-vuotisjuhlavuosi, jonka johdosta jaettiin jäsenistölle juhlajulkaisu. Paikallisosaston toimin-ta jatkui vireänä ja jäsenmäärä oli hienoisessa kasvussa.

Numeriikan vahva tuleminen konepajateollisuuteen

Vuoden 1972 teemoina olivat Japanin työstökoneteollisuus, numeeristen koneiden käyttöönotto ja niiden tuotanto-kustannuslaskelmat. Ruotsiin Sandvikille, SMT:lle ja Asealle järjestettyyn excursiomatkaan osallistuttiin seitsemän jäsenen voimin. Myös paikallisiin tehtaisiin tehtiin puolenpäivän vierailuja.

Vuonna 1973 haettiin mittavälineistä ja työkaluista poikkeavia aiheita, joista Mobil Oil Oy:n isännöimä tilaisuus käsitteli atk-pohjaista voiteluhuoltoa ja monikäyttöisiä leikkuunesteitä. Hämeenlinnaan Rautaruukille järjestetty excursio täytti bussin samoin kuin syksyn matka Hankoon Oy Koneisto Ab vieraaksi. Jäsenmäärän kasvu oli pysähtynyt, vaikka uusia liittyi, niin vanhoja jäi pois toiminnasta.

Vuosi 1974 jatkui toiminnallisesti vilkkaana ja valitut aiheet excursiokohteineen olivat kiinnostavia, koska osanottajamäärät olivat keskimäärin yli 30. Paikallisosaston perustajajäsenen ja monivuotisen puheenjohtajan Di Raimo Öbergin kuolema himmensi tätä vuotta.

Excursiomatka Ruotsiin

Vuosi 1975 oli toiminnallisesti erittäin vireä. Suomen Sandvikin isännöimään terätekniikkaa käsittelevään iltaan osallistui peräti 50 jäsentä. Tämän innoittaman alettiin suunnitella tutustumismatkaa Gimoon, jossa on Sandvikenin leikkaavien työkalujen tehtaat. Matka toteutettiin syksyllä ja osallistujia oli 30. Vuoden vireä toiminta toi 15 uutta jäseniä.

Jäsenmäärässä sata poikki

Vuosi 1976 oli muutosten aikaa. Paikallisosaston puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuivat entisten jäädessä kuitenkin hallitukseen. Vireä toiminta jatkui konepajamiestilaisuuksin ja excursioin. Uusia jäseniä kirjattiin 19 muutamien vanhojen jäädessä pois. Jäsenmäärä kapusi kuitenkin ensi kerran toiselle sadalle.

Toinenkin ennätys kirjattiin vuoden viimeisessä tilaisuudessa, jossa Aspo Oy Kovakonemiehineen sai paikalle Marina Palaceen 54 jäsentä.

Laman kourissa ja sieltä pois

 Vuosi 1977 oli teollisen laman aikaa. Paikallisosasto järjesti lamaa uhaten seitsemän tilaisuutta, mutta osallistumisaktiivisuus oli kaukana totutusta. Uusia jäseniä sentään liittyi ja jäsenmää-räksi kirjattiin vuoden päättyessä 122.

Vuosi 1978 antoi viitteitä nousukaudesta ja tilaisuuksiin oli helpompi saada sponsori ja osallistumisaktiivisuuskin parani. Pääyhdistyksen järjestämään Ruotsin matkaan, joka suuntautui Västeråsiin Asealle osallistui tusinan verran osastomme jäseniä. Suomen ensimmäiset teollisuuden erikoismessut FINNTEC-78 keräsi täyden linja-autollisen paikallisosaston jäseniä.

Jäsenmäärän voimakasta kasvua

 Vuonna 1979 kasvoi jäsenmäärä niin, että vuoden lopussa meitä oli 133. Aktiivinen toiminta auttoi kasvua. Kävimme konepaja-miesvierailuilla Loimaalla Syväsen Konepajalla ja Säkylässä Lännen tehtailla. Viralliset vaali- ja vuosikokoukset pidettiin Turussa Autotarvike Oy:ssä ja Machinery Oy:ssä.

Jäsenmäärässä tasaista kasvua

 Vuosi 1980 oli uusien mielenkiintoisten vierailukohteiden etsimistä ja kiinnostavien aiheiden järjestämistä konepajamies-iltoihin. Toiminta oli aktiivista, mutta osallistuja-määrät olivat kui-tenkin yrityksistä huolimatta alhaiset. Matka Poriin Rosenlewille veti viitisenkymmentä jäsentä mukaan. Uusia jäseniä liittyi 15 mutta osa vanhoista jäi toiminnasta pois ja näin ollen jäsenmäärä kasvoi vain 9:llä.

Yhtä vailla 200

 Vuosi 1981 oli aktiivisen toiminnan aikaa. Järjestimme vaihtelevia, jäsenistöä kiinnostavia tilaisuuksia ja matkoja. Kirjattiin mm. vierailu Talmud Oy:lle 40 osallistujaa, Suomalainen Pohja Maanterä Oy esittäytyi 51 osallistujalle, Pääyhdistyksen vuosiko-kous Jyväskylässä ja vierailut Valmet Oy Rautupohjan tehtaille 30 turkulaista paikalla. Polar-putki Oy Hotelli Maakunnassa 46 paikallisosaston jäsentä paikalla, vaalikokous Machinery Oy:llä mukana 29 jäsentä, Suomen Sandvik Oy Maakunnassa 46 osastolaista kuuntelemassa ja kauden päätteeksi FINNTEC-81 messuille täysi linja-auto. Osallistujia koko kauden tilaisuuksissa oli 292 ja jäsenmäärä vuoden vaihteessa 199.

Vuosi 1982 oli voimavaroja säästävä vuosi. Mitään erityisempää projektia vuodelle ei ollut, mutta pyrimme silti järjestetyillä tilaisuuksilla ja matkoilla pitämään reippaan konepajamieshengen ylhäällä. Teräskonttori Oy, L. Pusan johdolla veti Ruissaloon 47 kovametallista kiinnostunutta jäsentä ja Aspo Oy Suomalaiselle Pohjalle 39 Mazarolin ja Sonyn laitteiden ammattilaista. Kevätretki Fiskarsiin ja Teijolle oli mieliin painuva ja varmastikin lähiaikoina uusittava. Jäsenmäärässä päästiin yli 200 eli tarkka määrä v 1982 lopussa oli 204.

Vuosi 1983 toi mukanaan tekniikan, jolla perinteinen NC-työstökone oli muutettavissa CNC-koneeksi. Tätä Oy Grönblom Ab esitystä ravintola Tauruksessa kävi kuuntelemassa 35 paikallisosaston jäsentä. Pääyhdistyksen vuosikokoukseen ja konepajamiespäiville Vaasaan saatiin mukavasti 31 jäsentä juhlistamaan Vaasan paikallisosaston 10-vuotistilaisuutta. kevätretki suuntauti tällä kertaa Laitilaan Elektro-Valolle, Wemelle ja Nordlamex Safety Glassille. Syksyn kohokohta oli Teräskonttorin järjestämässä savusaunaillassa Raision Krookilassa. Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 220, joten noususuunta jatkuu tasaisesti.

Vuosi 1984 oli taas FINNTEC-vuosi, mutta sitä ennen järjestimme useita mielenkiintoisia tilaisuuksia tutustua maamme kilpailukykyisiin kansainvälistyneisiin yrityksiin. Tällaisia edustivat Kone Oy Hyvinkäällä ja Tunturipyörä Oy Turussa. Syksyllä vielä ennen FINNTECiä käväisimme Salon seudulla iltapäivä excursiolla Saloplastilla, Lehtisen konepajalla sekä Meserillä. Marraskuussa saunoimme Myyntimiesten saunalla Teollisuus-tekniikka Oy:n ollessa saunottajana. Vuosi oli toimelias, joskin osallistumisessa oli pientä aneemisuutta havaittavissa.

Konepajamiespäivä ja vuosikokous Turussa

 Vuosi 1985 oli todellinen toiminnan vuosi. Helmikuun vuosikokous keräsi jo ennätyksellisen osanottajajoukon Työkalutukun tiloihin. Olimme ottaneet järjestettäväksemme pääyhdistyksen vuosikokouksen ja konepajamiespäivän tänne Turkuun. Kokous pidettiin Wärtsilän ruokasalissa ja vierailut tehtiin Pernon telakalle sekä Dieseltehtaalle. Konepajamies-päivästä painettiin käsiohjelma, jossa oli kirjoitus tuottavuuden kohottamisesta humaanisin keinoin. Konepajamiespäivä onnistui ainakin meidän järjestäjien mielestä hyvin ja vieraatkin tuntuivat tyytyväisiltä näkemäänsä “raskaaseen metalliin”.

Kevät ja alkusyksy puuhasteltiin maakuntaretkien sekä konepaja-miesiltojen parissa samalla valmistellen excursiomatkaa, joka suuntautui Ruotsiin Sandvik Ab:n Gimon tehtaille ja Tukholman teknisille messuille. Matkalle lähti 32 paikallisosaston jäsentä ja jo laivamatkalla pidettiin ensimmäinen tekninen tilaisuus Yrjö Laakso & Co:n esitellessä keernaporaa CNC-käyttöön.

Gimossa meitä pidettiin todella VIP-vieraina ja tehdasyksiköt esiteltiin erittäin seikkaperäisesti. Tehdaskierroksen jälkeen saim-me lounastaa edustusravintolassa tehtaan johtajan toimiessa isäntänä ja lounaan jälkeen kiertoajelu Gimossa. Seuraavana päivänä tutustuimme Tukholman teknisiin messuihin ja illalla aloitimme laivamatkan takaisin Turkuun. Vuoden 1985 aktiivinen toiminta toi joukkoomme 27 uutta jäsentä, joskin taas osa oli jättänyt toiminnan syystä tai toisesta.

Vuosi 1986 avattiin Työkalutukun tiloissa vuosikokouksen merkeissä. Kokous, esitelmä, sauna ja muut talon antimet vetivät 38 osaston jäsentä paikalle.

CNC-tekniikka Kari Pekkasen johdolla veti ravintola Taurukseen 35 Fanukin systeemeistä kiinnostunutta. Pääyhdistyksen vuosi-kokoukseen Fiskarsiin osallistuttiin 15 jäsenen voimin ja lisäksi otettiin mukaan Asko-Linjan Liedon sivupisteen 2. luokka opetta-jineen. Tällä toiminnalla saimme uusia jäseniä ammatti-oppilai-toksen opettajista. Kevätretki tehtiin Saloon Fiskarsin konepajalle ja järjestettiin Konepajamiehille tilaisuus tutustua Wärtsilä Innovations-näyttelyyn Turussa. Syksyllä pidettiin Ritz-hotellissa lämpökäsittelyilta, jota isännöi Suomen Bofors Oy.

Kaiken kaikkiaan vuosi oli suhteellisen toimelias, jäsenmäärä oli hienoisessa nousussa ja aktiivisuus hyvä.

Vuosi 1987 oli taas FINNTEC-vuosi mutta ennen tätä täyden 52-paikkaisen linja-automatkan alkua järjestettiin useita mielenkiin-toisia tilaisuuksia ja excursiomatkoja Turun alueelle. Japanilaista terätekniikkaa esiteltiin Avans Oy:n ja Monday Concults Oy:n tilaisuuksissa. Vierailuilla kävimme Wallac Oy:llä ja Starkcjohan-Telko Oy:llä. Aspon isännöimässä tilaisuudessa saimme terveisiä Milanon EMO-messuilta. Vuoden aikana liittyi 18 uutta jäsentä ja jäsenmäärä saavutti 230 jäsenen rajan.

Laivamatka Ruotsiin

Vuosi 1988 aloitettiin uuden puheenjohtajan Tapio Hussin vetämänä Timo Björkqvistin luovuttaessa paikkansa 12 vuoden tehokkaan toimintajakson jälkeen. Pyrimme tänä vuonna keskit-tymään hieman muuhun kun kovametalliin ja siksi aloitimme vuosikokouksen yhteydessä pidetyssä Teollisuustekniikka Oy:n esitellessä muoviin ja levytöihin liittyviä koneita ja laitteita. Kevään muissa tilaisuuksissa Impoil Oy esitteli emulsioita, korroo-sionestoa, erikoisvoiteluaineita ja hiomalaikkoja. Teräskonttori Oy keskittyi konepajateollisuuden sähköisiin mittalaitteisiin. Kevätretki tehtiin Uuteenkaupunkiin Saab-Valmetin auto- ja komponentti-tehtaille. Matka veti, kuten odotettiinkin, linja-auton täyteen ja perillä saimme erityiskohtelun.

Syksyllä käväisimme Kaarinassa Hartwall Oy:n olutpanimossa, jossa seikkaperäisesti selvitettiin Suomen ohrasadon kohtalo. Lokakuun loppupuolella teimme excursiomatkan Ruotsiin ABB Ab:lle Västeråsiin ja Tukholman teknisille messuille. Menomat-kalla otettiin pieni annos kovametallia Cronvall Oy:n tarjoamana.

Pääyhdistyksen vuosikokous ja Konepajamiespäivä Turussa

Vuosi 1989 keskityttiin kevään päätapahtumaan pääyhdistyksen vuosikokoukseen ja konepajamiespäivään, jonka järjestelyvastuu oli annettu Turun paikallisosastolle. Kokouspaikaksi saimme vastavalmistuneen Turun teknillisen ammattioppilaitoksen ja vierailukohteiksi Tunturipyörä Oy:n, Suomen Puhallintehdas Oy:n ja Oy Wärtsilä Ab Dieseltehtaan. Konepajamiespäivää varten painettiin käsiohjelma, jonka mainostuloilla rahoitettiin toimin-taamme ja excursiomatkoja.

Kevätretki tehtiin Salora Oy:lle ja Sento Oy:lle 40 jäsenen voimin. Syksy kuitattiin vaalikokouksella, jota isännöi Oy Fredko Ab ja teemana FMS-sovellutukset koneistuksessa ja levytöissä. Vaalikokouksessa vaihtui paikallisosaston puheenjohtaja Di Tapio Hussin jätettyä paikkansa Di Jari Salolle. Molemmat, väistyvä ja uusi puheenjohtaja, olivat Oy Wärtsilä Ab Dieseltehtaalta.

Paikallisosasto järjesti ISO-9000 seminaarin

Vuosi 1990 oli uudenlaisen yrittämisen vuosi. Haimme toiminnallemme ajan henkeen sopivaa kouluttajan roolia. Vuosi kuitenkin alkoi perinteisellä vuosikokouksella, jossa Knorring Oy esitteli toimintaansa. Pääyhdistyksen kokoukseen osallistuttiin 29 jäsenen voimin. Kohteet olivat mielenkiintoiset ja varsinkin Neles-Jamesbury Oy:n tehdas tekniikaltaan aivan maailman huippua.

Kevään aikana järjestelimme ja ideoimme 15.5.1990 pidettävää ISO-9000 laatuseminaaria, johon saimme pääluennoitsijaksi insinööri Veikko Virtasen VTT:ltä ja yritysesimerkkejä esittämään Lenne Postila Parkanosta ja Olli Rönnemaa Suomen puhallintehtaalta. Seminaariin osallistui 25 henkilöä ja saatu positiivinen palaute rohkaisi järjestämään ajankohtaista koulutusta jatkossakin.

Syksyn toiminnan kruunasi messumatka FINNTEC-90 messuille, johon osallistui nelisenkymmentä osastomme jäsentä. Yleisesti voidaan todeta, että jäsenmäärä oli hienoisessa laskussa, vaikka uusiakin liittyi reilu tusina.

Vuosi 1991 aloitettiin vuosikokouksella, joka pidettiin Myyntimiesten saunalla. Virallisten kokousasioiden jälkeen Pauli Tomming Teräskonttorista selvitti tilastollista prosessivalvontaa ja mitä ISO-9000 laatujärjestelmä tuo muka-naan.

Kevätexcursio tehtiin Wärtsilä Diesel Oy:lle ja siellä kohteena oli uusi FMS-järjestelmä. Syksyllä tehtiin retki Uusikaupunki-Laitila suunnalle ja kohteina olivat Saab-Valmet ja Nordlamex Safety Class Oy:lle. Vaalikokous pidettiin Sormat Oy:llä ja työsuoje-lullinen teemailta E. Virta & Co:lla. Paikallisosaston hallitus aloitti kokouksissaan valmistella pääyhdistyksen vuosikokouksen ja meidän oman paikallisosaston 25-vuotisjuhlan järjestelyjä. Virallisesti osastomme juhlapäivä on 10.5.1992.

Paikallisosaston 25 toiminnan vuotta takana

Päätimme juhlistaa neljännesvuosisadan toimintaamme juhlako-kouksen merkeissä. Järjestimme juhlat Turun Teknillisen ammatti-koulun uudessa Peltolan koulutalon auditoriossa. Onnittelut vas-taanotti paikallisosaston puheenjohtaja Di Jari Salo ja sihteeri teknikko Olavi Grönholm. Juhlapuheen piti Jari Salo ja historiikistä vastasivat ins. Aapo Paasikivi, ins. Taisto Talsi ja ins. Timo Björkqvist.

Pääyhdistyksen vuosikokouksen veti tuttuun tehokkaaseen tyyliin professori Veijo Kauppinen. Tehdasvierailut tehtiin Finluxin TV-tehtaalle ja Multilift Raision tehtaalle. Painatimme juhlaa varten käsiohjelman, johon saimme mainoksia painatuskulujen ja toiminnan tukemiseen. Syksyllä teimme excursiomatkan Secon tehtaalle Fagerstaan ja Tukholman teknisille messuille. Näkyvä julkinen toiminta kasvatti jäsenmäärää kymmenellä eli vuoden lopussa meitä oli 210.

Vuonna 1993 etsimme lähiympäristöstä mielenkiintoisia tutustu-miskohteita ja tekniikkaa, jolla päästäisiin lamavuosien yli. Vuosikokouspaikaksi löydettiin Liedosta Sisu-Auto Oy:n raskaan kaluston huoltokeskus. Toimitilat olivat aivan uudet ja rakenteissa oli huomioitu ergonomia, työsuojelu ja ympäristöasiat.

Myyntimiesten saunalla Suomen Sandvik Oy esitteli Capto-järjestemän ja muut uutuudet. Kovametallien ja työkalujen lisäksi tutustuimme Sandvik erikoisteräksiin. Kevään tehdasvie-railumatka tehtiin Tampereelle Valmet Transmecille ja Tamrockille. Syksyssä kävimme Loimaalla Pematek Oy:llä ja Vila-Kone Oy:llä. Syksyn paikallisissa tilaisuuksissa painopisteinä olivat avarrustyökalujärjestelmät ja kovametalliuutuudet. Isäntinä toimivat Multitool Oy ja Teräskonttori Oy. Jäsenmäärässä ei tapahtunut kasvua.

FINNTEC-messujen vuosi

Vuosi 1994 aloitettiin pitämällä vuosikokous ASVA OY:n toimitiloissa. ASVA OY harjoittaa teräksien tukkukauppaa teollisuudelle. Kevään saunailta pidettiin perinteiseen tapaan Ruissalon Kuuvassa. Illan teemana oli tuottavuuden parantaminen, CIM ja Visiot vuodelle 2000 saakka.

Syksyllä käväisimme Tunturipyörä Oy:n kuntovälinetehtaalla ja vuosi huipentui FINNTEC messumatkaan. Uusia jäseniä liittyi kymmenen mutta poistuma oli suurempaa ja jäsenmäärä painui alle kahdensadan. Osallistumisaktiivisuus on paranemassa ja laman selkä taittumassa.

Excursiomatka Ruotsiin

Vuosikokouksen yhteydessä saimme tutustua Carrus Oy:n toimintaan Liedossa. Meille esiteltiin linja-auton korin valmistus alustasta luovutusvalmiiksi luxusbusseiksi. Huippuosaamista saimme nähdä Kvaerner Masa-Yardin pallotehtaalla, jossa valmistettiin nestemäisen maakaasun kuljetukseen liittyvät pallorakenteet.

Kevään saunailta järjestettiin keskelle kaupunkia TVK-talolla ja illan teemoina oli työkalut ja kovametalliuutuudet. Isäntinä Työkalupalvelu Oy, Hertek Oy ja MH-työkalu ky.

Syksyllä käväisimme Ceiko Oy:llä ja vaalikokouksen pidimme Marli Oy:llä. Vuosi 1995 huipentui excursiomatkaan Ruotsin Köpingiin Volvon vaihdelaatikkotehtaalle ja Tukholman teknisille messuille. Vauhdikas ja monipuolinen toimintavuosi toi 19 uutta jäsentä mutta silti jäsenmäärä ei kasvanut.

Vuosi 1996 juhlavuoden aattovuosi

Vuosikokous pidettiin paikallisosaston perustamisen syntymäko-dissa Turun Teknillisessä Oppilaitoksessa. Tutustuimme oppilai-toksen tiloihin ja erityisesti paneuduttiin pikamallennukseen. Yritysvierailut teimme Raision tehtaille mallasteollisuusyksikköön ja Työkalutukku Oy:n tiloihin.

Syksyn ohjelmassa oli tehdasvierailu Loglift Oy:lle Saloon ja messumatka FINNTEC-96 messuille. Vaalikokous pidettiin paikallisessa alihankintakonepajassa Kone-Tuomi Oy:llä. Jäsen-määrässä päästiin taas kahdensadan paremmalle puolelle. Paikallisosaston hallitus aloitti 30-vuotisjuhlien valmistelut.

30 vuotta aktiivista Konepajamiestoimintaa Turun paikallisosastossa

Juhlavuosi 1997 alkoi perinteiseen tapaan Sääntömääräisellä vuosikokouksella. Kokouspaikkana oli turkulaiset juuret omaava Machinery Oy:n toimitilat Turun Urusvuoressa. Illan isäntänä toimi paikallisjohtaja Ismo Ingman. Vuosikokoukseen osallistui vakioksi muodostunut aktiiviryhmä hallituksen lisäksi. Illan yhtenä tärkeänä asiana oli juhlakokouksen järjestäminen maaliskuussa.

Juhlakokous oli jo syksyllä päätetty pitää Wärtsilä Diesel Oy:n tiloissa ja kutsut oli toimitettu kaikille paikallisosastoille sekä pääyhdistyksen postituksen kautta kaikille jäsenille kautta maan. Paikallisosaston 30-vuotisjuhla, pääyhdistyksen vuosikokous ja konepajamiespäivä teemaluennollaan, joka käsitteli ympäristöasioiden asianmukaista hoitoa teollisuusyrityksessä, sai 54 konepajamiestä liikkeelle Turkuun. Juhlatilaisuudesta ja paikal-lisosaston historiasta painettiin juhlajulkaisu.  Paikallis-osasto kiit-tää kaikkia osallistujia osallistumisesta ja huomionosoituksista sekä juhlajulkaisun ilmoittajia saamastamme tuesta. Keväällä teimme lähinnä kulttuurillisen vierailun Helsinkiin MTV:n studioille ja Tekniikan museoon. Toinen kevätmatka suunnattiin kulttuuri-maisemiin Kauttualle Ahlström Oy:lle ja Kone-Tuomi Oy:lle.

Syksyllä saimme kuulla kuulumiset EMO-97 messuilta ja mitta-ustekniikan kehitysnäkymiä Tarkkuuskoneet Oy.n edustajilta Ruis-salon Kuuvassa pidetyssä Konepajamiesillassa.

Vaalikokous pidettiin Talmu Oy:n tiloissa, Perttelissä. Isäntänä toi-mi tehtaanjohtaja Lennart Varjo.

Vuoteen mahtui toinenkin juhlatapahtuma kun Jyväskylän paikallisosasto täytti 40 vuotta. Juhlatapahtuma ja mielenkiintoiset vierailukohteet saivat turkulaisetkin liikkeelle. Matkaan ja juhlaan osallistui 9 jäsentä ja 14 tekniikan opiskelijaa Turun paikal-lisosaston toimintapiiristä. Jäsenmäärä on vakiintunut 200 tasolle, osa jättäytyy pois ja muutama uusi liittyy vuosittain.

Tampereen paikallisosaston juhlavuosi 1998

Vuosikokous pidettiin Wallac Oy:n tuotantotiloissa Turun Lausteella ja tehdaskierroksen isäntinä toimivat Markku Töykkälä ja Pertti Laine, konepajamiehiä molemmat.

Konepajamiehet ry:n vuosikokoukseen ja Tampereen paikallis-osaston 40-vuotisjuhlaan osallistuttiin 11  Turun konepajamiehen voimin. Juhlapaikkana oli Tamrock Oy ja muina vierailukohteina Valmet Oy:n putkitehdas ja Mercantile Oy:n Fastems. Kiitokset isännille hienosta juhlasta ja mielenkiintoisista vierailukohteista.

Kevätretken teimme Saloon Salon Konepaja Oy:lle ja Perniöön Nummi Oy:lle.

Mittaustekniikkaan tutustuimme Ruissalon Kuuvassa Teräskont-tori Oy:n esitellessä SPC:tä Windows-pohjaisena. Asia kiinnosti 30:tä paikallisosaston jäsentä. Finntec-messut ovat kuuluneet toimintaamme niiden alkamisesta lähtien, vaikka matkan järjestäjistä on tarjontaa, niin meidänkin bussiin on saatu hyvin väkeä. Vaalikokous pidettiin Turun WDC:ssä Det Norske Veritas Oy:n toimiessa isäntänä. Vuoden päätti konepajamiestilaisuus Sinisessä Hetkessä Würthin isännöimänä.

Ruotsin teräs- ja työkaluteollisuutta katsastamassa

Vuosi 1999 alkoi teräksen merkeissä Starckjohann Oy:llä vuosi-kokouksen yhteydessä tutustuessamme teräsvarastoon ja palve-luihin, joilla asiakas saa aihionsa määrämittaisena joko sahattuna, poltettuna tai leikattuna. Teräksen merkeissä pysyttiin excursiomatkalla Ruotsiin SSAB:llä ja työkaluannos saatiin Granlund Ab:lla. Matkaan osallistui 19 paikallisosaston jäsentä, jotka olivat matkaan ja näkemäänsä tyytyväisiä.

Paikallinen tehdasvierailu tehtiin JÄMÄTEK Oy:lle, jossa tutustuttiin kattila- ja lämminvesivaraajavalmistukseen. Vierailun isäntänä Martti Mäkinen ja osallistujia parisenkymmentä. Syksyn ohjelmaan otettiin Alihankintamessut Tampereen Pirkka-hallissa. Matkanjärjestäjiä Tampereellekin oli useita ja siksi omalle reissul-lemme saimmekin pienehkön, mutta sitäkin kiinnostuneemman joukon aktiiveja. Vaalikokousta isännöi Visava Oy Turun Työnan-tajayhdistyksen tiloissa Jarrumiehenkadulla. Kaiken kaikkiaan vuosi oli juhlavuoden jälkeen vähän seesteisempi ja tulevan vuoden toiminnan suunnittelua.

Tutustuminen Nokian matkapuhelinyksikköön vuoden 2000 kohokohta

Työkalucenter Oy toimi vuosikokouksen isäntäyrityksenä Turun Orikedolla ja Eino Nieminen hoiti yritysesittelyn ja kiertokäynnin yrityksessä. Kokous hoidettiin totuttuun tyyliin ilman dramatiikkaa. Keväällä kävimme parissa lähiseudun yrityksessä iltapäivävierailulla. Ensimmäisenä kohteena oli muovituotteisiin keskittynyt Okar-Yhtiöt Kaarinassa, isäntänä Erkki Hiekkanen ja toisena ABB-Fläkt Oy Turun Kalevantiellä, isäntänä Rainer Knuts. Molemmissa kohteissa kävi toistakymmentä osastolaista.

Syksyllä meille tarjoutui mahdollisuus päästä Nokian Matka-puhelinyksikköön hallituksen jäsenen Sami Terännön toimiessa isäntänä. Saimme tutustua uutuustuotteisiin, yrityksen materiaalin ja logistiikan hallintaan ja uusittuihin tuotantolinjoihin. Vierailu-matkaan osallistui 35 paikallisosaston jäsentä.

Finntec 2000 kiinnostaa aina konepajamiehiä ja matkallemme saimme kerättyä 25 tekniikasta kiinnostunutta Konepajamiestä.

Vaalikokous pidettiin Paavo Nurmen kotitalon naapurissa Jarrumiehenkadulla Työnantajayhdistyksen tiloissa isäntinä Seppo Saviranta ja Stig Ådahl Oy Grönblom Ab:n SECO osastolta. Vaalikokous ja kovametallityökalut kiinnostivat reilua kahtakymmentä paikallisosastomme jäsentä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Topi Saarenhovi. Jäsenmäärä on taas hieman kasvussa, joka lupaa hyviä tulevaisuuden näkymiä.

Paikallinen huipputeknologia ja alihankintamessut vuoden 2001 kohteina

Vuosikokous pidettiin Wärtsilä Finland Oy Turku Factory:n tehtaalla, jossa saimme tutustua Maailman johtavaan keskino-peita dieselmoottoreita valmistavaan yritykseen.

Kokoukseen ja tehdasvierailuun osallistui parikymmentä osastom-me jäsentä.

Keväällä vierailimme Kvaerner Masa-Yards Oy:n hyttitehtaalla Piikkiössä. Hyttien valmistusta kävi tutustumassa reilut 20 jäsentä.

Kesän kynnyksellä vietimme illan Teboil Oy:n saunalla Turun Satavassa, isäntänä Simo Halonen Steel Wings Groupin Salon Konepajalta. Yritysryppään toiminnasta, saunasta, hyvästä iltapalasta juomineen nautti 12 paikallisosastolaista.

Syksyllä kävimme Tampereen Pirkka-hallissa alihankintames-suilla, joista on kehittynyt merkittävä teollisuuttamme yhdistävä tapahtuma.

Vaalikokous pidettiin uusitussa teknologiakeskus Old Millissä ja yritysvierailu aivan uudessa Mertek Groupissa, jonka suojissa toimii Laakeritukku Oy ja Kumikeskus Oy lähes market- periaatteella. Isäntänä toimi markkinointijohtaja Seppo Nieminen parillekymmenelle osastomme jäsenelle.

Marraskuussa vierailimme vielä Teleste Oy:n Littoisten tehdasyksikössä, jossa valmistetaan huippuelektroniikan tuotteita ja valvontajärjestelmiä. Esitelmät ja tehdasesittely hoitivat Jari Varjo ja Hannu Suhonen.

Hallitus kokouksissaan valmistautui tulevaan juhlavuoteen, jolloin Turun Paikallisosasto viettää 35-vuotisjuhlaa Pääyhdistyksen vuosikokouksen ja Konepajamiespäivän merkeissä.

Osastomme jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa, mikä innostaa toimimaan ja kehittämään tarjontaamme jäsenistömme hyväksi.

Loppukommetti

Näistä 35:stä vuodesta kiitämme Hallituksemme toimijoita, jotka ovat jaksaneet etsiä mielekkäitä vierailukohteita, kehittäviä esitel-miä ja tuote-esittelyitä. Tämä toiminta on taannut jatkuvuuden ja uusien jäsenien liittymisen yhdistyksemme piiriin.

Kiitämme toimintaamme tukeneita yrityksiä ja niitä, joihin olemme päässeet vierailuille 35-vuotisen toimintamme aikana.

 

Historiikin kokosi

Olavi Grönholm