Säännöt

KONEPAJAMIEHET ry:n SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Konepajamiehet — Verkstadmän i Finland ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia metalliteollisuuden suunnittelutoiminnan, raaka-ainetuntemuksen sekä työkalu- ja työstötekniikan kehittämiseksi ja näitä asioita hoitavien henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistys ei toimi jäsentensä palkkapoliittisena järjestönä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee keskustelu-, esitelmä-, näyttely-, retkeily-, ym. samantapaisia tilaisuuksia, ylläpitää yhteyttä muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin vastaaviin järjestöihin, myötävaikuttaa toimialansa ohjeiden ja standardien aikaansaamiseen, järjestää koulutustoimintaa sekä ryhtyy muihin samantapaisiin tarkoituksenmukaisiksi katsottuihin toimenpiteisiin. Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa asianomaisen luvan saatuaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja jälkisäädöksiä.

4 §
Yhdistyksen virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi.

5 §
Yhdistyksen jäsenet ovat vakinaisia jäseniä, vuosijäseniä, seniorjäseniä, kunniajäseniä ja ryhmäjäseniä.     Vakinaiseksi tai vuosijäseneksi otetaan anomuksesta henkilö, jolla suorittamiensa tutkintojen tai käytännöllisen toimintansa perusteella on edellytyksiä toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi, jota kaksi yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut hallitukselle ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.     Seniorjäseniä ovat teollisuuden palveluksessa vaikutusvaltaisessa asemassa olevat henkilöt, jotka voivat huomattavalla tavalla edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut konepajateknillisellä alalla.
Ryhmäjäseniä ovat osakeyhtiöt, säätiöt ym. oikeushenkilöt.

6 §
Vakinainen jäsen suorittaa yhdistykselle kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistys vuosittain vahvistaa. Vuosijäsen suorittaa yhdistyksen vahvistaman vuosimaksun. Vuosijäsen, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 20 vuotta, siirtyy vakinaiseksi jäseneksi ilman vastaavaa jäsenmaksua.
Ryhmäjäsen suorittaa yhdistyksen kutakin vuotta varten vahvistaman vuosimaksun.    Seniorjäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 §
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ja tällöin pidetään jäsen eronneena seuraavan kalenterivuoden alusta.

8 §
Yhdistyksen hallituksen muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka samalla ovat myös hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana ja 12 jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on jäsenistä 6 erovuorossa, ensimmäisenä vuonna arvan perusteella ja sittemmin vuoron mukaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Erovuoroista hallituksen jäsentä ei voida valita välittömästi uudelleen.

9 §
Hallituksen tehtävät ovat:

1. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,

2. ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat,

3. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat,

4. laatia vuosikokoukseen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,

5. laatia vaalikokoukseen talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,

6. valvoa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta, sekä

7. pitää jäsenluetteloa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai vara-puheenjohtajan ja neljän jäsenen läsnäollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman muun henkilön kanssa.

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen helmikuun 1. päivää. Tilintarkastajien on helmikuun 15. päivään mennessä jätettävä hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomuksensa.

12 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja vaalikokous marraskuussa, hallituksen lähemmin määrääminä aikoina. Muita kokouksia pidetään niin usein, kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi. Vaali- ja vuosikokouksista on ilmoitettava kaikille jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää lähetetyillä kirjeillä sekä muista kokouksista samalla tavoin viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

13 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelli-seltä vuodelta,

2. esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto,

3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä, sekä

4. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi, sekä hallituksen jäsenet ero-vuoroisten tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi,

2. valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,

3. vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaa vuotta varten ja määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut,

4. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten, sekä

5. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

14 §
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys näiden sääntöjen 16. ja 17. pykälissä mainituista asioista. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.

15 §
Yhdistyksen jäsenet voivat eri paikkakunnille perustaa epäitsenäisiä paikallisosastoja, jotka nou-dattavat yhdistyksen laatimia ja vahvistamia yhteisiä sääntöjä.

16 §
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on ensin käsiteltävä yhdistyksen hallituksessa ja sen jälkeen esitettävä yhdistyksen kahdelle vähintään kuukauden väliajoin pidetylle kokoukselle. Jos muutosehdotus molemmissa kokouksissa on saanut puolelleen vähintään 3/4 annetuista äänistä, on se hyväksytty.

17 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jos kummassakin kokouksessa ehdotus saa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

— — — —

Konepajamiehet r y :n vuosikokous on 24.3.1966 hyväksynyt seuraavan yhdistyksen hallituksen esityksen sääntöjen 5 §:n tulkinnasta:
”Käsiteltäessä sellaisen henkilön jäsenanomusta, joka ei ole suorittanut alan tutkintoja, tulee hänellä olla ainakin kolmen vuoden käytännöllinen kokemus yhdistyksen toimialalta, ja hänen tulee omata ainakin työnjohtajan, teknisen toimihenkilön tai vastaavan asema, jotta hänellä olisi edellytyksiä toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.”
”Yhdistyksen aikaisempi nimi, ”Suomen Työkalu-teknillinen Yhdistys ry.” ja sen säännöt vahvistettiin 6.6.1956, uusi nimi ”Konepajamiehet ry.” ja uudet säännöt vahvistettiin 3.4.1964 n:o 88119.

PAIKALLISOSASTOJEN SÄÄNNÖT
Johdanto
Konepajamiehet ry:n paikallisosastot ovat syksyn 1978 kuluessa sääntöjensä määräämällä tavalla hyväksyneet kokouksissaan ne muutokset, jotka yhdistyksen hallitus on esittänyt toteutettaviksi tarkoituksena yhtenäistää paikallisosastojen säännöt keskenään ja yhdistyksen sääntöjen kanssa.

Muuttamatta on jätetty sääntöjen 6 §:n kohta, jonka mukaan paikallisosastojen toimintasuunnitelmat esitetään osastojen vuosikokouksissa tammi – helmikuussa, kun yhdistyksen toimintasuunnitelma esitetään vaali kokouksessa edeltävän marraskuun kuluessa.

Perusteluina entisen käytännön säilyttämiselle yhdistyksen hallitus on 2.10.1978 pitämässään kokouksessa esittänyt, että paikallisosastoilla tulee olla omia toimintasuunnitelmia laatiessaan tieto yhdistyksen koko jäsenkuntaa koskevasta toiminnasta. Paikallisosastoilla on tällöin lisäksi käytettävissään toimintavuoden varainkäyttöä koskeva suunnitelma.


Osaston nimi on Konepajamiehet ry:n ___________________  paikallisosasto, kotipaikka ____________________ ja toimialue kotipaikka ympäristöineen.


Osaston tarkoituksena on toimia metalliteollisuuden suunnittelutoiminnan, rakenneainetuntemuksen sekä työkalu- ja työstötekniikan kehittämiseksi ja näitä asioita hoitavien henkilöiden yhdyssiteenä toimialueellaan sekä herättää ja ylläpitää harrastusta näihin asioihin.


Osaston jäseneksi pääsee jokainen, joka täyttää Konepajamiehet ry:n sääntöjen 5 § vaatimukset ja jonka hallitus kokouksessaan jäseneksi hyväksyy. Jäsen, joka haluaa erota osastosta, ilmoittakoon siitä sihteerille.


Osaston jäsenyys on maksuton. Osaston käyttövaroista päättää Konepajamiehet ry:n hallitus.


Osaston hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi, jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on puolet jäsenistä ero-vuorossa, ensimmäisenä vuotena arvan perusteella, sittemmin vuoron mukaan. Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita välittömästi uudelleen.

Hallitus hoitaa osaston asiat, valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla.

6 §
Osaston vaalikokous, jossa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, pidetään lokakuussa.

Osaston vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa, kuitenkin ennen Konepajamiehet ry:n vuosikokousta. Vuosikokouksessa esitetään osaston edellisen vuoden toimintakertomus, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vahvistetaan alkaneen vuoden toiminta-suunnitelma.

Konepajamiehet ry:lle on ilmoitettava tammikuun kuluessa osaston jäsenmäärä vuodenvaihteessa ja alkaneen vuoden hallituksen kokoonpano. Helmikuun loppuun mennessä on ilmoitettava ajoitettu kevätkauden toiminta-ohjelma, viimeistään maaliskuussa vuosikokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma ja ennen elokuun puoliväliä ajoitettu syyskauden toimintaohjelma.


Osasto kutsutaan vaali-, vuosi- sekä 10 § ja 11 § edellyttämiin kokouksiin viimeistään viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä, muihin kokouksiin, joihin kokoonnutaan puheenjohtajan kutsusta tai kymmenen osaston jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa, sopivaksi katsotulla tavalla.


Puheenjohtaja johtaa puhetta osaston kokouksissa, pitää yleensä huolta osaston pyrinnöistä sekä merkitsee osaston nimen yhdessä sihteerin tai muun hallituksen valtuuttaman henkilön kanssa. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään.

Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa, hoitaa osaston jäsenluettelon, huolehtii kokouskutsuista sekä laatii vuosittain toimintakertomuksen.


Osaston kokouksiin ovat oikeutetut osallistumaan myös osastoon kuulumattomat Konepajamiehet ry:n jäsenet, joilla on tällöin puhe-, mutta ei äänivaltaa.

Yleisiin kokouksiin voidaan kutsua asian harrastajia.

10 §
Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on ensin käsiteltävä osaston hallituksessa ja sen jälkeen esitettävä osaston kahdelle, vähintään kuukauden väliajoin pidetylle kokoukselle. Jos muutosehdotus molemmissa kokouksissa on saanut puolelleen vähintään 3/4 annetuista äänistä, se on hyväksytty. Sääntöjen muutos tulee voimaan sen jälkeen, kun Konepajamiehet ry:n hallitus on vahvistanut muutok-sen.

11 §
Ehdotus osaston purkamisesta on ensin käsiteltävä osaston hallituksessa ja sen jälkeen esitettävä osaston kahdelle, vähintään kuukauden väliajoin pidetylle kokoukselle. Jos ehdotus osaston purkamisesta on molemmissa kokouksissa saanut puolelleen vähintään 3/4 annetuista äänistä, se on hyväksytty. Jos osasto purkautuu, jäävät sen varat Konepajamiehet ry:lle, jonka on käytettävä ne mahdollisuuksiensa mukaan tarkoitusperiensä toteuttamiseen osaston toimialueella.

12 §
Nämä säännöt tulevat voimaan niin pian kuin Konepajamiehet ry:n hallitus on ne vahvistanut.

Näiden sääntöjen ohella osastossa noudatetaan soveltuvin kohdin Konepajamiehet ry:n sääntöjä.

Konepajamiehet ry:n _____________________ paikallisosasto on perustettu __________________.

Nämä säännöt hyväksyttiin _______________________.